Sidhuvudbild

Myrstackens pedagogiska ide

Under det första året hos oss vill vi ge barnen en stabil grund att stå på för att sedan ”bygga vidare” med nya upplevelser och utmaningar. Därför är det viktigt för oss att ge barn och föräldrar en bra inskolning där man skapar en tilltro till oss pedagoger.

Trygghet
Goda vardagliga rutiner där vi pedagoger ges möjlighet att skapa en nära relation till varje barn. Vi lägger stor vikt vid att varje barn ska bli sett och bekräftat varje dag. Att genom rutiner ”känna igen” sin dag och att i lugn och ro få den tid som behövs för detta.

Tid
Att ge barnet tid att och bekräfta det barnet redan kan. Ge dem hjälp och stöd när de övar sig och prövar sådant de ännu inte lärt sig. Barn behöver ofta göra det de kan och tycker om att göra. Detta stärker deras självkänsla och de känner sig nöjda med sig själva ”jag kan”.

Språket
För att barnet ska få ett rikt språk är det viktigt att uppleva och göra saker tillsammans. Vi är noga med att lyssna och ge barnen tid till att uttrycka det de vill enskilt men även i grupp.

Vi är språkliga förebilder och det gäller att klä vardagen i ord och att hela tiden benämna det man gör, hur saker ser ut, hur de känns, hur det luktar och smakar osv .Vi har också återkommande musik och rytmik stunder där vi ”känner språket med hela kroppen”.

Leken
Vi lägger stor vikt vid den kreativa leken då det är bästa sättet för små barn att lära sig något om sig själva och sin omvärld. Vi tycker att det är viktigt att vi som vuxna är delaktiga i leken vilket gör att barnen känner sig trygga och att det skapas en trygg ram runt barnen och leken. Tillsammans med andra barn utvecklar de sin sociala förmåga, och tränar på turtagning, samförstånd och ömsesidighet.

Ute
Viktigt i verksamheten är att vara ute varje dag. Där vill vi ge barnen en positiv känsla och upplevelse av att det är roligt att vara ute under alla årstider. Alla våra sinnen stimuleras när vi utforskar och upptäcker närmiljön omkring oss och det ger också utrymme för motorisk träning.

Under vår, sommar och höst gör vi utflykter, med ryggsäcken på ryggen, till skogen varje vecka. Där inspireras vi till olika naturaktiviteter där matematik, språk och motorisk träning är några viktiga delar.

Förskola och hem
Förskolan skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Arbetslaget skall samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och diskutera regler och förhållningssätt med föräldrarna i förskolan.

Västerängens Naturförskola - Irsta kyrkväg 16, 72597 Västerås - Telefon: 0706007849 - E-post: forskola@vasterangen.com