Sidhuvudbild

Lokal arbetsplan

Västerängens lokala arbetsplan

Varje människa är unik, kompetent och värd att mötas med respekt och empati!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
Lpfö -18

Genom att vi är en Naturförskola är det viktigt för oss att främja barnens hälsa och motorik samt att ge barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. I naturen bjuds barnen också på upplevelser med alla sina sinnen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen

Lpfö -18

Vi vill erbjuda en trygg och stimulerande miljö där tid står i centrum till utveckling och lärande.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
• upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
• ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
• får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
• ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
• erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
Lpfö -18
Vi vill arbeta för att få glada, positiva barn som känner respekt och empati för varandra.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö,
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
Lpfö -18

Vi vill ge barnen ett varierat och rikt språk som leder till ett bra självförtroende och en ökad självkänsla.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
Lpfö -18

Vi vill ge barnen goda förkunskaper i matematikens grunder.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Lpfö -18Vi vill ge barnen goda förkunskaper i naturvetenskap och teknik.

#Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
Lpfö -18

Västerängens Naturförskola - Irsta kyrkväg 16, 72597 Västerås - Telefon: 0706007849 - E-post: forskola@vasterangen.com