Sidhuvudbild

Pedagogisk ide´

Varje människa är unik, kompetent och värd att mötas med respekt och empati!Dessa mål når vi genom att:

• Alltid bästa möjliga möte

• Alltid utgå ifrån varje individ som en unik person och möta den i stunden

• Sträva efter att i alla möten med människor vara lyhörd och visa ömsesidig respektGenom att vi är en Naturförskola är det viktigt för oss att främja barnens hälsa och motorik samt att ge barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. I naturen bjuds barnen också på upplevelser med alla sina sinnen.Dessa mål når vi genom att:

• Med lek i naturen låta barnen utveckla sin fantasi, sin kreativitet, sitt språk och sin sociala förmåga.

• Vi pedagoger använder oss av naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar för att ge en god grund för ett livslångt lärande.

• Vistelse i skogen inspirerar till könsneutrala lekar där gemenskap skapas i naturens olika rum.

• Ge barnen ett lustfyllt förhållningssätt till årstidernas alla växlingar.Vi vill erbjuda en trygg och stimulerande miljö där tid står i centrum till utveckling och lärande.

Dessa mål når vi genom att:

• Ha fasta rutiner

• Miljön inbjuder till att utforska, upptäcka och lära.

• Vi pedagoger ger barnen tid till lärande, reflektioner och tanke.

• Vi ger varje barn tid att bli sedd varje dag.

• Ge de barn som behöver lite mer, för att de ska få lika mycket.Vi vill arbeta för att få glada, positiva och
förväntansfulla barn, som känner respekt och empati för varandra.


Dessa mål når vi genom att:

• Vi pedagoger är lyhörda för barnens åsikter och intressen och vi strävar efter att fånga stunden.

• Vi pedagoger är goda förebilder och att alltid lyfta fram och förstärka barnens positiva handlingar.

• Alltid följa upp och slutföra ett negativt beteende.

Vi vill ge barnen ett varierat och rikt språk som leder till bra självförtroende och en ökad självkänsla.Dessa mål når vi genom att:

• Vi pedagoger medvetet arbetar med barnens språkutveckling i alla ledda aktiviteter och vardagssituationer.

• Vi uppmuntrar barnen till att sätta ord på tankar och känslor, både enskilt och i grupp.

• Vi i verksamheten använder oss av rytmik som ett sätt att känna ordmelodin i hela kroppen.

Vi vill ge barnen goda förkunskaper i matematikens grunder.Dessa mål når vi genom att:

• Vi synliggör och benämner matematiken och använder den konkret i vår vardag.

• Vi vistas mycket i naturen där vi främjar den matematiska förmågan. Vi låter den matematiska förståelsen få ske med hela kroppen och alla sinnen.• Med hjälp av lustfylld undervisning och lek leds barnen till upplevelser, nyfikenhet, utforskning och förståelse av matematiken.

Vi vill ge barnen goda förkunskaper i naturvetenskap och teknik.Dessa mål når vi genom att:

• Vi använder ett utforskande och upptäckande arbetsätt där vi tar tillvara barnens intressen och nyfikenhet

• Vi använder oss av enkla experiment i fysik och kemi

• Vi urskiljer teknik i vardagen och utforskar hur enkel teknik fungerar

• Vi bygger, skapar och konstruerar med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Västerängens Naturförskola - Irsta kyrkväg 16, 72597 Västerås - Telefon: 0706007849 - E-post: forskola@vasterangen.com